Desembre 9, 2023

Navegant pel canvi cultural: com els líders del sector gestionen la transformació digital

En l'àmbit de la transformació digital, reconfigurar la cultura de l'empresa és crucial, com El 26% de les organitzacions troben resistència canviar. Els líders del sector han de gestionar amb habilitat aquest canvi cultural, utilitzant la visió estratègica per assegurar-se que el pas cap a la digitalització s'adopta a tota l'empresa. És un procés delicat que requereix un equilibri entre l'adopció de tecnologia innovadora i el manteniment dels valors fonamentals de la cultura de l'empresa, un factor clau per a una transformació digital reeixida.

Comprendre la transformació digital i el seu impacte en la cultura corporativa

A mesura que les empreses integren tecnologies disruptives i eines digitals, descobreixen que aquests canvis requereixen una reavaluació i sovint un canvi significatiu en els seus valors, normes i comportaments organitzatius. Un dels principals impactes de la transformació digital en la cultura corporativa és la necessitat d'agilitat. Un estudi recent de Deloitte ho va trobar El 45% de les empreses van informar d'un impacte positiu en la cultura de l'empresa quan van adoptar pràctiques àgils, que sovint formen part dels esforços de transformació digital.

Al mateix temps, les organitzacions han d'adoptar nous valors que prioritzin l'experimentació i la tolerància al fracàs, que són fonamentals en un paisatge on les tecnologies digitals evolucionen ràpidament i els models de negoci s'adapten contínuament.

A mesura que evolucionen les normes organitzatives, els patrons de comportament dins de les empreses també han de canviar. Això pot significar un moviment cap a una presa de decisions més basada en dades, una col·laboració més gran entre departaments i equips i l'adopció de noves maneres de treballar facilitades per eines digitals, com ara el treball a distància i els horaris flexibles.

Per tant, transformació digital no es tracta només d'adoptar noves tecnologies, sinó també de fomentar una cultura que pugui utilitzar aquestes eines de manera efectiva per impulsar el creixement i la innovació.

Estratègies per liderar el canvi cultural a l'era digital

Els líders del sector experts en dirigir les seves empreses a través de transformacions digitals reconeixen que el camí cap a la integració tecnològica està pavimentat amb una reforma cultural. Despleguen estratègies polièdriques per recalibrar la mentalitat, les habilitats i els comportaments col·lectius de la seva força de treball, alineant-los amb les demandes d'un entorn empresarial digital.

Cultivant l'alfabetització digital

Una pedra angular per impulsar el canvi cultural és fomentar l'alfabetització digital a tots els nivells d'una organització. Els líders prioritzen els programes de millora i recapacitació per garantir que els empleats no només se sentin còmodes amb les noves tecnologies, sinó que també són capaços d'aprofitar-les. En invertir en iniciatives integrals de formació i desenvolupament, els líders asseguren que els seus equips puguin navegar i explotar el panorama digital de manera eficaç, tancant la bretxa d'habilitats que sovint acompanya les transformacions digitals.

Foment de la cultura de la innovació

Crear una cultura d'innovació implica fomentar l'assumpció de riscos, celebrar la creativitat i racionalitzar els processos per donar suport a la ideació i la iteració ràpides. Els líders solen establir laboratoris d'innovació o equips multifuncionals encarregats d'explorar noves empreses i solucions digitals, incorporant així una mentalitat d'innovació contínua dins de l'ethos corporatiu.

Per exemple, Organitzacions com Amazon han posat el llistó alt amb el seu enfocament "Treballar cap enrere", on les noves iniciatives comencen amb el client i funcionen enrere, sovint conduint a solucions digitals innovadores. Aquesta metodologia ha estat arrelada a la seva cultura, donant lloc a un flux continu de productes i serveis innovadors que ressonen amb els clients.

Fomentar l'agilitat i l'adaptabilitat

L'agilitat i l'adaptabilitat són els distintius d'una cultura preparada per a la transformació digital. Els líders implementen metodologies àgils no només en la gestió de projectes, sinó com a principis que impregnen l'enfocament del canvi de l'organització. Això es pot manifestar en l'adopció d'acords de treball flexibles, la implementació de fluxos de treball iteratius o el refinament continu dels models de negoci en resposta a les tendències digitals.

Utilitzant aquestes estratègies, els líders del sector il·lustren el seu compromís de transformar no només la seva pila tecnològica, sinó també els fonaments culturals de les seves organitzacions.

Mesurar l'èxit de les iniciatives de transformació digital

L'avaluació de l'èxit de la transformació digital requereix un enfocament multifacètic, centrat en diverses mètriques i KPI que reflecteixen l'impacte transformador en les operacions d'una organització i la implicació del client. Aquí hi ha algunes mètriques clau:

  • Puntuació de maduresa digital: Avalua el nivell d'integració digital en els processos empresarials, des de les fases naixents fins a les optimitzades, avaluant aspectes com l'adopció d'eines digitals, l'alfabetització digital de la força de treball i l'automatització de processos.
  • Índex CX: Mesura la qualitat de les interaccions i experiències dels clients a través de plataformes digitals, indicant l'eficàcia de les millores digitals en el servei i suport al client.
  • Taxa d'innovació: Fes un seguiment de la freqüència i l'impacte de les noves solucions digitals implementades, mostrant el compromís de l'organització amb la millora contínua i la creació de valor a través de mitjans digitals.
  • Nivells de participació dels empleats: Reflecteix la implicació i la moral de la força de treball en iniciatives digitals, que poden influir en les taxes d'adopció i en l'èxit global dels projectes de transformació.
  • Guanys d'eficiència operativa: Avalua les millores en l'eficiència i la productivitat dels processos com a resultat dels esforços de transformació digital, com ara la reducció dels temps de cicle i la reducció dels costos operatius.
  • Proporció de vendes digitals: Representa el percentatge dels ingressos generats pels canals digitals, un indicador directe de l'èxit de la transformació digital en l'ampliació de l'abast del mercat i les capacitats de vendes.
  • Índex d'ús de dades: Avalua amb quina eficàcia s'aprofiten les dades per a decisions estratègiques i millores operatives, un element crucial de la competitivitat digital.
  • Despesa informàtica en innovació versus manteniment: Compara l'assignació de pressupostos informàtics a projectes innovadors versus manteniment, indicant l'enfocament estratègic en la transformació amb visió de futur versus el manteniment dels sistemes heretats.

Mitjançant la mesura d'aquestes mètriques, les organitzacions poden obtenir informació sobre l'eficàcia de les seves iniciatives de transformació digital i orientar el desenvolupament estratègic posterior.

Informació sobre la gestió del canvi cultural

L'efectivitat de la gestió del canvi cultural sovint es pot albirar a través dels nivells de participació dels empleats, les taxes d'innovació i l'agilitat dels processos empresarials. Aquests coneixements subratllen si la força de treball d'una organització s'està alineant amb la nova filosofia digital i si el pivot cultural està donant els beneficis de productivitat i innovació previstos.

Segons McKinsey, la investigació ho indica 70% dels esforços organitzatius per impulsar la millora del rendiment mitjançant la transformació digital no aconsegueixen els resultats previstos. Aquests exemples subratllen el paper crític de l'adaptació cultural en el viatge de transformació digital, mostrant com les empreses d'èxit naveguen per aquest terreny complex.

Mitjançant l'anàlisi d'aquests KPI i l'aprenentatge d'exemples del món real, les organitzacions poden obtenir informació valuosa sobre l'eficàcia de les seves estratègies de transformació digital, especialment pel que fa a la gestió del canvi cultural.

Abordar reptes i mitigació de riscos en la transformació digital

Cultivar una cultura digital requereix un enfocament deliberat que infundeixi principis d'experimentació, presa de riscos intel·ligents, aprenentatge continu i col·laboració en l'ethos de l'organització. Per navegar per aquestes aigües, els líders del sector han identificat diversos reptes i estratègies de mitigació.

Les organitzacions poden enfrontar-se a contratemps en la transformació digital a causa de la manca d'atributs de la cultura digital com la transparència, la responsabilitat i la voluntat d'experimentar. Per exemple, el fracàs d'un projecte governamental per centralitzar i automatitzar els sistemes financers o una companyia d'assegurances que lluita per implementar l'automatització de processos robòtics sovint es pot remuntar a la resistència a les noves tecnologies i pràctiques.

De la mateixa manera, el panorama digital introdueix desafiaments de seguretat complexos, on la resistència cultural o l'adopció lenta de tecnologies poden provocar retorns perduts o comportaments irresponsables a tota l'organització. L'augment de la transparència que ofereix la transformació digital també significa que qualsevol fallada de seguretat podria tenir conseqüències importants en la reputació, tal com es veu a través de les xarxes socials i els fòrums públics.

Pel que fa a la mitigació de riscos, els líders estableixen integrals programes de gestió de riscos culturals, actualitzar els valors fonamentals per promoure comportaments alineats amb la transformació digital i establir controls periòdics de la implicació dels empleats. En abordar aquestes facetes de manera meticulosa, les organitzacions poden assegurar un viatge de transformació digital reeixit.

Orientacions futures en la gestió del canvi cultural i la transformació digital

En conclusió, el viatge de la transformació digital té múltiples facetes, i requereix que les organitzacions naveguin pels canvis culturals, adoptin l'agilitat i fomentin la innovació. Donant prioritat a l'alfabetització digital, fomentant una cultura que valora l'experimentació i l'adaptabilitat, i implementant estratègies de gestió de riscos sòlides, els líders del sector poden dirigir de manera eficaç les seves organitzacions a través de les complexitats del canvi digital. Aquests esforços, recolzats per l'aprenentatge continu i la visió estratègica, garanteixen que la integració de les tecnologies digitals s'alinea amb els valors bàsics i els objectius empresarials.

Inscripcions de l'autor:

Florentin Lenoir, vicepresident de Persones, Operacions i Transformació d'Infinit-O

Com a vicepresident d'operacions i transformació de persones d'Infinit-O, Flo guia els equips àgils per desenvolupar i aprofitar potents eines tecnològiques per generar resultats líders mundials en serveis tecnològics, financers i sanitaris. La seva àmplia gamma d'educació empresarial clàssica, amb màsters de l'ESC Rennes Business School a França, Ateneo De Manila a les Filipines i la Universitat de Hanyang a Corea del Sud, proporciona una base sòlida per dirigir qualsevol equip cap a l'àmbit d'avantguarda de l'optimització de processos. .

Sobre l'autor 

Kyrie Mattos


{"email": "Adreça de correu electrònic no vàlida", "url": "Adreça del lloc web no vàlida", "obligatòria": "Falta el camp obligatori"}