वेबसाइट मालिकहरूले प्रयोगकर्ता संलग्नताको विश्लेषण गर्न वेबसाइटको तापम्याप सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन्। यो सफ्टवेयरले हामीलाई देखाउँछ ...