कम्पनीहरूले आज कडा प्रतिस्पर्धाको अनुभव गर्छन् किनभने तिनीहरू काम गर्न शीर्ष प्रतिभाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् ...