प्रोक्सीहरू दुई प्रमुख रूपहरूमा अवस्थित छन्: घुमाउने र स्थिर आवासीय। सरल रूपमा, घुमाउने प्रोक्सीहरू परिवर्तन हुन्छन् ...