எழுதப்பட்ட செய்திகளை எளிதில் தவறாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற உண்மையை தொடர்பு நிபுணர்கள் பெரும்பாலும் மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். இது ...