நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல, உங்களுக்கு ஒரு வீடு சொந்தமா அல்லது நீங்கள் வசிக்கிறீர்களா என்பது முக்கியமல்ல ...