ஒவ்வொரு வணிகமும், போட்டியாளரும், தொழில்துறையும் டிஜிட்டல் ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு யுகத்தில் ...