ஐபோனில் இருந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு WhatsApp ஐ மாற்ற பல முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இருப்பினும், பரிணாம வளர்ச்சியுடன், ...