பணம் செலுத்துவதில் IoT தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது எங்கள் வாழ்க்கையையும் வணிகத்தையும் கணிசமாக மேம்படுத்தியுள்ளது. இது ...