வெற்றிகரமான விற்பனைக் குழுவை நிர்வகிப்பது என்பது விற்பனை "வாய்ப்பு" அனுபவத்தை மாஸ்டர் செய்வதாகும் - இவை அனைத்தும் தொடங்குகின்றன ...