டிசம்பர் 2, 2021

Como convertirse en Commerciante: consejos e instrucciones

El sueño de todos los apasionados de los mercados financieros es poseer acciones (பங்குகள்) ஒய் அல்கான்சார் லா இன்டிபென்டென்சியா எகனாமிகா ஒய் எல் பிரஸ்டீஜியோ சோஷியல் டிராபஜாண்டோ கோமோ ஆபரேடோர்ஸ் ப்ரொஃபெஷனலேஸ். El comercio en sí mismo es una competición constante no sólo con los demás, sino también con uno mismo. Echa un vistazo a los siguientes consejos para ayudarte en tu camino hacia la profesionalidad.

Consejos para convertirte en un professional

  1. கோர்டார் லாஸ் பெர்டிடாஸ் ஒய் டிஜார் கியூ கிரெஸ்கான் லாஸ் பெனிஃபிசியோஸ். கேப் டெஸ்டகார் க்யூ நோ ஹே ஆபரேடோர்ஸ் க்யூ கனென் டினெரோ ஒய் நோ யூடிலிசென் ஸ்டாப்ஸ் டி பெர்டிடாஸ். Es muy importante que nunca se pueda predicir con un 100% de certeza la dirección que tomará el mercado. Se podría decir que en el comercio no hay nada más seguro que el 60%. Los escenarios más obvios pueden cambiar por factores que escapan a Tu control. Una buena gestión de las posiciones es la mitad de la batalla en el trading, si sigues esta regla estás en camino de convertirte en un வர்த்தகர் வாடகைக்கு.
  2. அனாலிசா டஸ் பிழைகள் ஒய் என்குயென்ட்ரா லாஸ் மெஜோர்ஸ் மொமெண்டோஸ் பாரா அப்ரிர் உனா பொசிசியன்: எல் கொமர்சியோ (வர்த்தக) es un proceso en el que cada día debe ser una experiencia significativa y un aprendizaje para el siguiente. Anotar los mejores momentos para realizar una operación te ayudará a entrenar tu cerebro y tu ojo para encontrar los patrones adecuados.
  3. -Ten siempre un plan y síguelo de forma coherente. எமோஷனல்மென்ட் அல் கம்போர்டமிண்டோ டெல் மெர்காடோவில் எதிர்வினைகள் இல்லை. லாஸ் எமோசியன்ஸ் மகன் எல் மேயர் எனிமிகோ டி டோடோ ஆபரேடர். Disponer de un plan de negociación limitará tus emociones y te dará confianza. El 88% de los operadores profesionales tienen un plan o esquema de negociación que les ayuda a tomar decisiones.
  4. Establece objetivos realistas: tu objetivo puede ser ganar el 100% anual del capital que tienes, por ejemplo en Forex. Si te fijas un objetivo muy difícil de alcanzar, es posible que te impida operar con éxito. Piensa en lo que quieres conseguir como comerciante y en los pasos que te acercarán a ese objetivo.
  5. Toma tus propias முடிவுகள்: en las empresas profesionales de trading, los operadores tienen que tomar sus propias முடிவுகள் y, a menudo, no pueden compartir sus posiciones con los demás. Si no tienes tiempo para realizar tus propios análisis y operaciones, puedes, por supuesto, confiar en las señales que proporcionan los expertos, pero entonces ya no se trata de operaciones independientes. எல் கேமினோ டி காடா யூனோ ஹாசியா எல் எக்ஸிடோ செரா டிஃபெரென்டே.

முடிவுக்கு

Cada día debes acercarte más a la consecución de tu objetivo. Si sigues los consejos que te damos, lo harás más rápido de lo que crees. எல் வர்த்தகம் en fx es un proceso complejo y சார்ந்து டி டி லா ரேபிடெஸ் கான் லா கியூ டெ கன்வியர்டாஸ் என் அன் டிரேடர் டி எக்ஸிடோ.

ஆசிரியர் பற்றி 

பீட்டர் ஹட்ச்


email "மின்னஞ்சல்": "மின்னஞ்சல் முகவரி தவறானது", "url": "வலைத்தள முகவரி தவறானது", "தேவை": "தேவையான புலம் இல்லை"}