पछिल्लो हप्तामा, आईफोन एक्स प्रयोगकर्ताहरु, विशेष गरी आमाबाबु वा अन्य परिवार आयोजकहरु प्रयोग गरीरहेछन् ...